מדיניות הגנת הפרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של תעשיות רדימיקס (ישראל) בע”מ (להלן “החברה”).
אנא קרא בקפידה את מדיניות הגנת הפרטיות המפורטת להלן (להלן “מדיניות הגנת הפרטיות”).
הגלישה והשימוש שתעשה באתר http://www.Readymix.co.il (להלן “האתר”), כפופה למדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לאמור במדיניות הפרטיות במלואה וללא סייג, אנא הפסק מייד את גלישתך באתר.
גלישתך באתר כפופה גם ל’תנאי השימוש באתר’.

1. כללי

החברה והחברות הקשורות אליה (בפרק זה יכונו כולם ביחד “החברה”), מכבדת את פרטיותו של כל אדם המבקר באתר. מדיניות שמירת הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם לדרך ולתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של החברה אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או יימסרו לאחרים כאשר הם מבקרים באתר.

החברה רשאית בכל עת לשנות את מדיניות הפרטיות על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין.

2. מידע אישי וניהול המידע

החברה איננה אוספת מידע אישי המאפשר זיהוי של אנשים פרטיים, להוציא מקרים בהם האנשים הפרטיים מספקים מידע כזה מרצונם החופשי באמצעות תיבת ‘צור קשר’, כגון כאשר אדם פרטי נרשם כחבר ברשת האתר או כאשר הוא שולח דוא”ל או תקשורת אחרת אל/ או באמצעות האתר. החברה תקיים הגנות מתאימות, העולות בקנה אחד עם הסטנדרטים הנהוגים בתעשייה, כדי להבטיח את המהימנות, הפרטיות והאבטחה של המידע הנאסף מהמשתמשים באתר.

חלק מהשירותים באתר, טעונים הרשמה במסגרת תיבת ‘צור קשר’. במסגרת ההרשמה, תידרש למסור מידע דוגמת שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני שלך ועוד, והכל על מנת לקבל את השירותים שמציע האתר ומידע נוסף.

החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו”ב) (להלן “מידע אישי” או “פרטים אישיים”), אשר יגיעו לידיעת החברה באמצעות השימוש באתר ושהועברו על ידי המשתמשים, מרצונם החופשי. החברה מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.

החברה עשויה להעביר את המידע האישי לחברות הקשורות אליה, ובלבד שהדבר יהא נחוץ למטרות תפעוליות, או סיבות הקשורות למיחשוב לשם התקשרות טובה יותר עם המשתמשים או למטרות סטטיסטיות או היסטוריות. בנוסף, למטרות של קידום, תמיכה וביצוע התקשרות חוזית, בין החברה לבין משתמשי האתר, תיתכן העברה של מידע אישי לצדדים שלישיים אשר משתפים פעולה עם החברה לשם ביצוע המטרות המנויות לעיל.

אם משתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד באופן כלשהו המתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה כאמור.
משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון ועיבוד פרטיו האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל. משתמש באתר המעוניין במימוש זכותו כאמור יעשה זאת באמצעות פנייה דרך האתר. במקרה ועל החברה יוטל צו שיפוטי המורה לה לאסוף ו/או למסור ו/או לחשוף את פרטיו האישים של משתמש באתר, לא תהיה לחברה כל חבות ו/או אחריות כלפי אותו משתמש או מי מטעמו.

במקרה שמשתמש באתר יעביר את פרטיו האישים ישירות לצד שלישי כלשהו, לחברה לא תהיה כל חבות בכל הקשור לשימוש בפרטים האישיים של אותו משתמש על ידי אותו צד שלישי כלשהו. לפיכך, המשתמש יהיה אחראי, באופן מלא ובלעדי, לבדוק באופן אישי את התנאים להגנת הפרטיות לפני שהוא מעביר את פרטיו האישיים לצד שלישי באמצעות האינטרנט או האתר.

לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שהמשתמש באתר יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה), מבלי שהמשתמש באתר קיבל את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

3. מידע נוסף שייאסף באופן אוטומטי

במקרים מסוימים, יתכן איסוף אוטומטי (למשל שלא באמצעות רישום) של מידע טכני מסוים, שאינו בר-זיהוי באופן אישי, בעת שמשתמש באתר מחובר או מדפדף באתר. דוגמאות לסוג מידע זה כוללות סוג דפדפן אינטרנט או סוג מערכת הפעלה של המחשב שהמשתמש באתר עושה בו שימוש וכן את שם הדומיין של אתר האינטרנט ממנו המשתמש מקושר לאתר.

4. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – Cookies

כאשר משתמש באתר מציג, נכנס, מדפדף או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש. מידע זה יהיה בצורת “Cookies”, שהוא קובץ טקסט קטן שמאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש, ואשר אינו מודע לאף מסמך אן קובץ אחר במחשב או באמצעי האחר שהמשתמש באתר משתמש בו כדי להכנס לאתר, או כל קבצים דומים אחרים שמשמשים בעיקר, בין היתר, לסיוע למשתמשי האתר בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. לדוגמא, Cookies מאפשרים להתאים את אתר האינטרנט כך שיענה טוב יותר על תחומי העניין והעדפות של המבקרים והמשתמשים בו. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה-Cookies, או לקבל התרעה לפני שה-Cookies, “מאוחסן” במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושים אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיות לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

5. מסירת מידע לצד שלישי

בכפוף לאמור לעיל בדבר העברת פרטיו האישיים של המשתמש לחברות קשורות ו/או לצדדים שלישיים, בהתאם למטרות המנויות לעיל, החברה תנקוט באמצעים סבירים לשמירה על פרטיותו של המשתמש, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ועל-מנת למנוע את העברת המידע לצדדים שלישיים (ככל שיש במידע כאמור פרטים באמצעותם ניתן לזהות את המשתמש), וזאת למעט במקרים כדלקמן:
א. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או תנאי מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש בשירותים ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש באתר ו/או להוראות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או להוראות כל דין.
ב. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
ג. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו, לבין החברה ו/או מי מטעמה.
ד. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים.
ה. לשם חשיפה ו/או מניעה של עבירה על פי הוראות חוקי מדינת ישראל.

6. אבטחת מידע

החברה מטמיעה ומיישמת באתר מערכות מידע ונוהלים לאבטחת מידע. עם זאת, החברה מבהירה כי איננה מתחייבת, שהשירותים באתר יתנהלו כסדרם, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך.

7. קישורים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת החברה. מדיניות הגנת הפרטיות אינה חלה באתרים אלו והחברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות הנהוגה באותם אתרים. החברה אינה אחראית לנוהלי הגנת הפרטיות או לתנאי השימוש הנהוגים באתרים הללו.

8. הסכמה למדיניות

כאשר הינך משתמש באתר, הרי עצם השימוש בו מהווה סימן מצדך להסכמתך ל’מדיניות הגנת פרטיות’ זו. אם אינך מסכים למדיניות זו, נא להימנע משימוש באתר. המשך השימוש שלך באתר מהווה סימן להסכמתך למדיניות זו ולכל גירסה עתידית/עדכנית שלה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות זו בכל עת.

אם יש לכם שאלות או בעיות בקשר ל’מדיניות הגנת פרטיות’ זו, נא התקשרו לחברה דרך האתר.