תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר רדימיקס בכתובת:
http://www.readymix.co.il (להלן “האתר”). הכניסה לאתר זה והשימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן (להלן “תנאי השימוש”), אשר מהווים חוזה מחייב (להלן “הסכם זה”) בין תעשיות רדימיקס (ישראל) בע”מ שכתובת העסקים העיקרית שלה הינה: ביאליק 155, רמת גן לבינך.אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש, מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או הצופה ו/או המשתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן “המשתמש”).
האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.יש לקרוא את תנאי השימוש שלהלן בתשומת-לב לפני כניסה או שימוש באתר, או בכל חומר הנכלל או הקשור לאתר. אם אינך מסכים לכללים והוראות אלה, אינך רשאי להיכנס לאתר או לעשות כל שימוש אחר באתר או בכל חלק שהוא הימנו. הקשתך על המקש המסומן “אני מסכים”, המופיע להלן בתחתית המסך ו/או המשך השימוש על ידך באתר, ו/או גרימת השימוש באתר זה באמצעים אלקטרוניים או אחרים, פירושם שהינך מאשר שקראת את תנאי השימוש והבעת את הסכמתך להם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את תנאי השימוש מבלי להודיע לך על כך. אנא בדוק תנאי שימוש אלו מדי פעם בפעם כדי לראות אם חלו בהם שינויים כלשהם. המשך השימוש באתר זה על ידך לאחר שהוכנסו שינויים כלשהם בכללים ובהוראות אלה, מהווה אישור להסכמתך לשינויים הללו, ללא הגבלה ו/או הסתייגות.כאמור, על-ידי הקשה על מקש “אני מסכים” המופיע להלן בתחתית מסמך זה ו/או על-ידי השימוש הנמשך באתר זה ו/או על ידי גרימת השימוש באתר זה באמצעים אלקטרוניים או אחרים, אתה מציין שהינך מסכים להסכם זה, וכי אתה:

* מכיר בכך שהחברה מתכחשת בפירוש לכל אחריות לחבות, הפסד, נזק או סיכון כלשהם הנגרמים, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהאתר ו/או השימוש בו;
* מסכים שהשימוש שאתה עושה באתר כפוף לתנאי השימוש, כולל השינויים שעשויים לחול בהם מפעם לפעם;
* תשתמש במידע הנכלל באתר רק למטרות אישיות, לא מסחריות ולא אינפורמטיביות, וכי לא תעשה שינוי בכל חומר שהוא הנכלל באתר.

1. המידע – כללי

האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו – מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). אמנם, נתכוונה החברה כי המידע יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן שהמידע אינו שלם ולחלופין, יתכן שנפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע. החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר, נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן שחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ומובן שלחברה אין אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. תכונות, מפרטים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הדמיה של מוצר הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד אלא אם נאמר אחרת. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדי החברה, בין אם בכתב ובין אם בע”פ, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי החברה, במסמכיה הרשמיים או שנמסר על ידי עובדי החברה.

2. זכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיע בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו”ב (להלן “המידע”), מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה הבלעדי של החברה ו/או החברה-האם שלה, או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש הנוגע לאמור בדיני זכויות יוצרים ובאמנות בינ”ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בחלק הימנו.

3. סימני מסחר, מותגים

הסימנים המופיעים באתר, לרבות סמל החברה, וכן כל סימן רשום אחר של החברה ו/או מי מבין החברות בקבוצת החברה, בין אם מצוין בצידם הסימון ובין אם לאו, הם סימני מסחר רשומים ולכן קניינה של החברה, או מותגים בבעלות החברה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לחברה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או המותגים. כל התייחסות לשמות, סימנים, מוצרים או שירותים כלשהם של צדדים שלישיים אינה מהווה ואינה מרמזת על הסכמה, חסות או המלצה בהתייחס לצד השלישי או למוצריו או לשירותיו.

4. חובות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש ועל התחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

4.1. המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש ולהלן.

4.2. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר, העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.

4.3 המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה או הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה, או ביטוי וולגרי אחר.

4.4. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ, לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית.

4.5. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.

4.6. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב.

4.7. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומות מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה.

4.8 המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע.

4.9. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט, לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.

4.10. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין /ואו שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי, או מחיקת מידע.

4.11. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע הסכם זה.

4.12 המשתמש יימנע משימוש באתר בכל הקשור למכתבי-שרשרת, ‘דואר זבל’ אלקטרוני, דואר הצפה (spam) אלקטרוני, או תשדורות משוכפלות או שנשלחות ללא הזמנה מצידך (מסחריות או אחרות).

4.13. המשתמש יימנע משימוש באתר לצורכי חיפוש או איסוף או הפצה בכל צורה שהיא של מידע על אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני, ללא הרשאה מצידם ו/או יצירת זהות לא אמיתית או כתובת או כותרת דואר אלקטרוני מזויפת, או נסיון בכל צורה אחרת להטעות אחרים באשר לזהותו של השולח או למקורה של התשדורת.

4.14 המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי שימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

5. מצביעים וקישורים אלקטרוניים

באתר זה עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע”י החברה. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד ואין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלה. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

6. היעדר אחריות

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שייגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. אין החברה יכולה לפקח על מידע והודעה המועלים, או יועלו, על האתר על ידי משתמשים אחרים. האמור בסעיף זה מתווסף לאמירה המיוחסת לאחריות החברה בקשר לתנאי השימוש ואין בכוונת הסעיף זה להחליף אמירות נוספות באשר לאחריותה של החברה בהקשרים ספציפיים כדוגמת: אחריות בגין קישורים, אחריות בגין הגנת הפרטיות, אחריות בגין פעילות בלתי מורשה של משתמשים או בכל הקשר אחר, והכל כמפורט בתנאי השימוש על סעיפיו השונים ו/או במלל הכלול באתר עצמו.

הינך מתחייב בזה לפצות, להגן ולפטור מאחריות את החברה ו/או כל אשר בא מטעמה, בגין כל חבות ישירה ו/או עקיפה, שבה תיאלץ החברה לשאת בקשר לכל תביעה הנובעת מכל הפרה על ידך של הסכם זה ו/או הוראת כל דין ו/או תנאי השימוש באתר זה.

7. הגנה על הפרטיות ומאגרי המידע

מדיניותה של החברה הינה לכבד את פרטיותם של המשתמשים באתר והיא זמינה וניתן לראותה באתר בתיבת ‘מדיניות הגנת הפרטיות באתר’. בכפוף לאמור בסעיף 4.14 לעיל ולאמור בסעיף זה, מתחייבת החברה שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של החברה בקשר לתפעול האתר. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי החברה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לחברה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, תוך הפרת זכויות הזולת. כן רשאית החברה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.

משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם בתיבת “צור קשר”, שבאתר, נותנים בזאת את הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (להלן “החוק”). המאגרים ישמשו את החברה וחברות נוספות בקבוצה.

8. שונות

החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי השימוש האלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר יחסים בין המשתמש לבין החברה, אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

היה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף ו/או אינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם. בשימושך באתר זה הינך מסכים לתנאי השימוש בו.