Sprint - בטון מהיר התקשרות

Sprint

אקטיבי SP – בטון אקטיבי בעל כושר הידוק ופילוס גבוהים,
המפתח זמן התקשרות מהיר

להורדת דף מוצר

מתועש SP – בטון המפתח זמן התקשרות מהיר ומתאים
לשיטות בנייה מתקדמות

להורדת דף מוצר

מהיר SP – בטון המפתח זמן התקשרות מהיר
ומאפשר החלקה באמצעים מכניים (הליקופטר)

להורדת דף מוצר