HYDRO

HYDRO

HY ימי – בטון ליציקת אלמנטים במים

להורדת דף מוצר

HY אגרסיבי – בטון המתאים לתנאי סביבה אגרסיביים

להורדת דף מוצר

HY סביבה ימית בטון המתאים לתנאי סביבה אגרסיביים

להורדת דף מוצר