רדימיקס - קטלוג VERTUA

קטלוג סדרת VERTUA מוצרי

הפחתת פליטות פחמן יעילות אנרגטית שימור מים מחזור חומרים יעילות תכנונית בסיס השוואה בטון באותה דרגת חוזק על בסיס צמנט פורטלנד לבטון רגיל מוליכות תרמית- 2-λ ]W/mK[ • בזמן בנייה – אשפרת בטון רגיל בעזרת מים• חדירות מים – לצורך השוואה בטון רגיל אינו חדיר למים בטון רגיל שימוש אגרגטים 100% - ב טבעיים לא ממוחזרים בטון באותה דרגת חוזק על בסיס צמנט פורטלנד דרישת סף 30%≥ 0.45≤λ • בזמן בנייה - אשפרה ללא מים • חדירות מים – מעביר מים 100% אגרגטים 15%≥ ממוחזרים הפחתת 15%≥ פחמן ביצור אלמנט מידע בהצהרת יצרן אחוז ההפחתה: CLASSIC - 50%-30% PLUS - 70%-50% ULTRA - 30%≥ אחוז שיפור אל מול בטון יחוס λ וערך • בזמן בנייה - אשפרה ללא מים • חדירות מים – מעביר מים 100% % שימוש באגרגט ממוחזר % הפחתת הפחמן באלמנט דרישות סף ורטואה יאפשרו לכם פרוייקט VERTUA בין אם אתם בונים מבנה רב קומות או בית מגורים, מוצרי איכותי, עמיד ובר קיימא. .Vertua אנו גאים להציג בפניכם את קטלוג מוצרי מוצרי הסדרה בעלי יתרונות רבים בהבטי שיפור התכנון, שמירה על הסביבה וקיימות. הפחתת פליטות פחמן דו חמצני מוצרים ופתרונות מאופינים בפליטות פחמן דו חמצני נמוכות בהשוואה למוצרי שוק שווי ערך שימור מים מוצרים ופתרונות שחוסכים במים עם השפעה חיובית על הסביבה: א. הפחתת צריכת מים ב. מתן אפשרות לסינון מים יעילות אנרגטית מוצרים ופתרונות שמצמצמים מוליכות טרמית ובכך משפרים את הבידוד הטרמי מחזור חומרים מוצרים ופתרונות אשר ניתן: א. לשלב בתוכם תוצרי חומרים ממוחזרים ב. תהליכים הממזערים הטמנת פסולת יעילות תכנונית מוצרים ופתרונות המאפשרים תכנון הנדסי יעיל וחסכוני בחומרי בנייה וכתוצאה מכך הפחתה בפליטות פחמן דו חמצני 2 3

במידה ויהיה שימוש בצמנט סיגים / סיגים טחונים VERTUA *כל מוצרי החברה יכללו כמוצרי בתכולת המוצר ומעלה 40 **בשם סדרה מוצרים מתאימים בסדרה תרומה לקיימות הפחתת פליטות פחמן דו חמצני יעילות אנרגטית שימור מים מחזור חומרים יעילות תכנונית HYDRO HY ימי HY אגרסיבי HY סביבה ימית WATER CONTROL ** WR 25 ** WR 35 MASSA MS TOP MS CORE MS ACTIVE READYSIV RS רזיליה RS STEEL RAPID דרוך RP FLOORMIX FM FAST FM שיפועים FM LIGHT FM ריצופעל FILLING CLSM קל משקל FL דייס FL רדיקל רדיקל קונסטרוקטיבי DESIGN PERVIA Vertua מוצרי קטלוג הנכללים בהגדרת 4 5

HYDRO שימושים • מתאים ליציקת אלמנטים אשר באים במגע עם מים / מי ים / מי תהום יתרונות המוצר • הפחתת פליטות פחמן • צפיפות ולכידות, אינו מתפרק במגע עם מים • שירוע גבוה לאורך זמן ללא אובדן סומך • הפרשת מים מינימלית • כיסוי מירבי של ברזל הזיון • קבלת רציפות בטון באלמנט • עבידות גבוהה • קיימות משופרת • מתאים לכל שיטות היישום • אטימות משופרת דגשים ליישום • אין לצקת בטון במים זורמים (או הנמצאים בתנועה, כגון גלים בים) • להקפיד על יציקה רצופה ללא הפסקות • להקפיד על ברזל זיון הקשור באופן שיאפשר מעבר חלק של הבטון וימנע היווצרות קיני חצץ וסגרגציה • לשמור על מרחק מתאים בין הברזל לבין הטפסות • ביצוע אשפרה בהתאם לת"י והוראת המתכנן • ביצוע היציקה על ידי משאבה או צינור טרמי • להשאיר את צינור המשאבה באותו מיקום אופקי במהלך כל היציקה • הוצאת צינור המשאבה תתבצע רק בכיוון אנכי על מנת לצמצם את מגע פני הבטון עם המים. הזזה אופקית של הצינור תגרום נזק לבטון שנוצק, להיווצרות בטון שטוף ולאיבוד אטימות• יציקה מתחתית האלמנט על מנת לצמצם אפשרות של מים כלואים נתונים טכניים דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* ומעלה 6 שירוע במ״מ F2-F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19/25 כבסיס 6 * מסופק בדרגת חשיפה 118 * בהתאם לת"י * ניתן לשלב סוגי צמנטים תוספים ומוספים מיוחדים HY ימי בטון ליציקת אלמנטים במים 6 7

קיימות HY HYDRO שימושים • בטון הבא במגע עם סביבה אגרסיבית (קרקע מזוהמת, מלחים, סולפטים וכו') • מפעלים תעשייתיים • מתקני טיהור שפכים • מתקני טיפול בפסולת • אלמנטים הבאים במגע עם חומצות וכימיקלים • חדרי אשפה יתרונות המוצר • הפחתת פליטות פחמן כתוצאה משימוש בצמנט סיגים/סיגים טחונים • מתאים לאלמנטים הבאים במגע עם סביבה אגרסיבית כגון: כלורידים, סולפטים, כימיקליים ומלחים • ניתן להוסיף מוספים ותוספים מיוחדים להגנה על ברזל הזיון ולשיפור קיים הבטון • בטון צפוף ולכיד • הפרשת מים מינימלית • קבלת רציפות בטון באלמנט • עבידות גבוהה • מתאים לכל שיטות היישום • אטימות משופרת • קיימות משופרת • גימור משופר לאלמנט דגשים ליישום • שמירה על מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • הקפדה על ברזל זיון הקשור באופן שיאפשר מעבר חלק של הבטון וימנע היווצרות קיני חצץ וסגרגציה• שמירה על מרחק מתאים בין הברזל לבין הטפסות • הקפדה על חיזוק ואיטום הטפסות • בעת יציקת קירות גבוהים יש להיוועץ עם יצרן התבניות בנוגע לקצב היציקה. בנוסף, יש להקפיד על הורדת צינור המשאבה עד לתחתית האלמנט (אין לצקת מגובה)• ביצוע ריטוט בהתאם לרמת השרוע • ביצוע אשפרה בהתאם לת"י והוראת המתכנן תכונות בטון טרי דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה ומעלה 6 שירוע במ״מ F2-F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19/25 הפחתת פליטות פחמן* 30-40% HY אגרסיבי בטון המתאים לתנאי סביבה אגרסיביים כבסיס 6 * מסופק בדרגת חשיפה 118 * בהתאם לת"י * בשימוש בצמנט סיגים/סיגים טחונים קיימות HY 8 9

HYDRO שימושים • מתאים ליציקת אלמנטים החשופים לתנאי סביבה אגרסיביים בסביבת מי ים יתרונות המוצר • הפחתת פליטות פחמן כתוצאה משימוש בצמנט סיגים/סיגים טחונים • כושר הידוק משופר • מעניק גימור משופר לאלמנט • קיימות משופרת • כיסוי מירבי של ברזל הזיון • הפרשת מים מינימלית • קבלת רציפות בטון באלמנט • מתאים לכל שיטות היישום • עבידות ואטימות משופרת דגשים ליישום • שמירה על מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • הקפדה על ברזל זיון הקשור באופן שיאפשר מעבר חלק של הבטון וימנע היווצרות קיני חצץ וסגרגציה• שמירה על מרחק מתאים בין הברזל לבין הטפסות • הקפדה על חיזוק ואיטום הטפסות • ביצוע ריטוט בהתאם לרמת השירוע • ביצוע אשפרה בהתאם לת"י והוראת המתכנן • בעת יציקת קירות יש להקפיד על הורדת צינור המשאבה עד לתחתית האלמנט (אין לצקת מגובה) תכונות בטון טרי דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה ומעלה 5 שירוע במ״מ F2-F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19/25 הפחתת פליטות פחמן * 30-40% HY סביבה ימית עמידות משופרת בסביבה ימית קיימות HY קיימות HY כבסיס 5 * מסופק בדרגת חשיפה 118 * בהתאם לת"י * בשימוש בצמנט סיגים/סיגים טחונים 10 11

WATER CONTROL שימושים • מאגרי מים • בריכות שחיה • מרתפים וקירות • מכוני טיהור שפכים • אלמנטים תת קרקעיים • גגות • אלמנטים הבאים במגע עם מים בהתאם לדרישת המתכנן יתרונות המוצר *** • יעילות תכנונית • הקטנת עומק חדירות המים בבטון מאפשר הקטנת עובי כיסוי הברזל והקטנת עובי האלמנט לחסכון בבטון והפחתת פליטות פחמן • מ"מ בממוצע (*) 25 התחייבות לעמידות לחדירת מים עד • קיימות משופרת • הדבקות משופרת לברזל הזיון • הפרשת מים מינימלית • כושר הידוק משופר לבטון • מתאים לאלמנטים בעלי צפיפות ברזל זיון גבוהה • מעניק גימור משופר לאלמנט דגשים ליישום • שמירה על ברזל הזיון במרחק המתאים מהטפסות באופן שיאפשר מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • לוודא איטום קפדני של הטפסות • ביצוע חיזוק מוגבר לטפסות • בעת יציקת קירות יש להקפיד על הורדת צינור המשאבה עד לתחתית האלמנט (אין לצקת מגובה)• ביצוע ריטוט בכל שלבי היציקה (בהתאם לרמת שירוע הבטון) • ביצוע אשפרה בהתאם לת"י והנחיית המתכנן תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה (**) 2-11 שירוע במ"מ F2 - F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19 118 בהתאם לת"י לבטון הנדגם משוקת הערבל 26 התחייבות לעומק חדירות מים בבדיקה לפי ת"י )*( כבסיס 2-4 המוצר מסופק בדרגת חשיפה )**( - ומעלה 40 רק שמסופק בחוזק VERTUA (***) המוצר יכלל בסדרת WR 25 מ"מ בממוצע 25 התחייבות לעמידות לחדירת מים עד חדירת המים לבטון רגיל עלולה להגיע מ"מ, 50 לברזל הזיון בעומק לגרום לקורוזיה ובכך לפגוע בשלמות האלמנט ובקיים המבנה. התחייבות לעמידות לחדירת מים מ"מ בממוצע. 25 עד ברזל הזיון אינו בא במגע עם המים, האלמנט שומר על שלמותו ועל קיים המבנה. בטון רגיל מ"מ 50 חדירות עד WR 25 מ"מ 25 חדירות עד 12 13

WATER CONTROL שימושים • מאגרי מים • בריכות שחיה • מרתפים וקירות • מכוני טיהור שפכים • אלמנטים תת קרקעיים • אלמנטים הבאים במגע עם מים בהתאם לדרישות המתכנן • גגות יתרונות המוצר *** • יעילות תכנונית • הקטנת עומק חדירות המים בבטון מאפשר הקטנת עובי כיסוי הברזל והקטנת עובי האלמנט לחסכון בבטון והפחתת פליטות פחמן • מ"מ בממוצע (*) 35 התחייבות לעמידות לחדירת מים עד • קיימות משופרת • הדבקות משופרת לברזל הזיון • הפרשת מים מינימלית • כושר הידוק משופר לבטון • מתאים לאלמנטים בעלי צפיפות ברזל זיון גבוהה • מעניק גימור משופר לאלמנט דגשים ליישום • לשמור על ברזל הזיון במרחק המתאים מהטפסות באופן שיאפשר מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • לוודא איטום קפדני של הטפסות • לבצע חיזוק מוגבר לטפסות • בעת יציקת קירות יש להקפיד על הורדת צינור המשאבה עד לתחתית האלמנט (אין לצקת מגובה) • ביצוע ריטוט בכל שלבי היציקה (בהתאם לרמת שירוע הבטון) • ביצוע אשפרה בהתאם לת"י והנחיית המתכנן תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה (**) 2-11 שירוע במ"מ F2 - F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19 118 בהתאם לת"י לבטון הנדגם משוקת הערבל 26 ההתחייבות לעומק חדירות מים בבדיקה לפי ת"י )*( כבסיס 2-4 המוצר מסופק בדרגת חשיפה )**( - ומעלה 40 רק שמסופק בחוזק VERTUA (***) המוצר יכלל בסדרת WR 35 מ"מ בממוצע 35 התחייבות לעמידות לחדירת מים עד 14 15

MASSA MS ACTIVE בטון ללא רטט, המתאים לשכבה התחתונה באלמנט רב נפח, המכילה צפיפות ברזל זיון גבוהה שימושים • מתאים במיוחד ליציקה בחלק התחתון של הרפסודה • אידיאלי לשימוש באלמנט עם צפיפות ברזל זיון גבוהה במיוחד יתרונות המוצר • הפחתת פליטות פחמן כתוצאה משימוש בצמנט סיגים/סיגים טחונים • בטון זורם ובעל כושר פילוס והידוק עצמי • מעניק כיסוי מירבי לברזל הזיון • הידבקות טובה לברזל הזיון • מאפשר שליטה ובקרה מעולה על קצב התפתחות חום ההידרציה וחוזק הבטון• יוצר שכבה משופרת אטימות המכסה את ברזל הזיון הצפוף בתחתית בצורה מיטבית דגשים ליישום • נדרש תיאום ציפיות בין טכנולוג מטעם רדימיקס לבין מתכנן הפרויקט לצורך התאמת המוצר לדרישות המפרט וכן ליווי טכנולוג במהלך היציקה • ס"מ 20 - עובי שכבה מינימלית מומלצת • התחייבות לטמפרטורה וחוזק הבטון: 1. בבדיקת הבטון משוקת הערבל בלבד 2. התערובת תותאם לדרישות טמפרטורת הבטון על פי דרישות המפרט עם תוספים מתאימים לפי הצורך 3. יום בכפוף לאישור המתכנן 90 - ו 60 חוזק סופי בגיל תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 2-11 שירוע במ"מ F2-F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19/25 הפחתת פליטות פחמן* 30-40% כבסיס 2-4 * המוצר מסופק בדרגת חשיפה 118 * בהתאם לת"י * בשימוש בצמנט סיגים/סיגים טחונים התפתחות חום הידרציה באלמנט רב נפח יציקת רב-נפח בשלוש שכבות 0 24 36 12 48 60 72 84 96 108 120 132 144 35 25 45 55 65 75 73.5o 62o 48o 85 טמפ‘ הבטון )צלסיוס( על מנת להגיע לחום הידרציה מקסימלי של שעות, יש להשתמש בצמנט סיגים 48 מעלות ב- 48 שעות התפתחות חום הידרציה באלמנט רב נפח יציקת רב נפח בשלוש שכבות לצמצום סדיקה פלסטית ריסון חום הידרציה בגרעין האלמנט כיסוי אידיאלי לברזל זיון צפוף בטון רגיל MS CORE MS CORE צ.סיגים - 0 24 36 12 48 60 72 84 96 108 120 132 144 35 25 45 55 65 75 73.5o 62o 48o 85 טמפ‘ הבטון )צלסיוס( על מנת להגיע לחום הידרציה מקסימלי של שעות, יש להשתמש בצמנט סיגים 48 מעלות ב- 48 שעות התפתחות חום הידרציה באלמנט רב נפח יציקת רב נפח בשלוש שכבות לצמצום סדיקה פלסטית ריסון חום הידרציה בגרעין האלמנט כיסוי אידיאלי לברזל זיון צפוף בטון רגיל MS CORE MS CORE צ.סיגים - 0 24 36 12 48 60 72 84 96 108 120 132 144 35 25 45 55 65 75 73.5o 62o 48o 85 טמפ‘ הבטון )צלסיוס( על מנת להגיע לחום הידרציה מקסימלי של שעות, יש להשתמש בצמנט סיגים 48 מעלות ב- 48 שעות התפתחות חום הידרציה באלמנט רב נפח יציקת רב נפח בשלוש שכבות לצמצום סדיקה פלסטית ריסון חום הידרציה בגרעין האלמנט כיסוי אידיאלי לברזל זיון צפוף בטון רגיל MS CORE MS CORE צ.סיגים - 16 17

MASSA MS CORE בטון המתאים לריסון טמפרטורת חום ההידרציה בשכבת הגרעין באלמנט רב נפח שימושים מתאים במיוחד ליציקה בשכבה השנייה של הרפסודה (שכבת הגרעין) יתרונות המוצר • הפחתת פליטות פחמן כתוצאה משימוש בצמנט סיגים/סיגים טחונים • צמצום חום ההידרציה בהתאם לדרישות התכנוניות • שליטה ובקרה על זמן התקשרות הבטון דגשים ליישום • נדרש תיאום ציפיות בין טכנולוג מטעם רדימיקס לבין מתכנן הפרויקט לצורך התאמת המוצר לדרישות המפרט, וכן ליווי טכנולוג במהלך היציקה • התחייבות לטמפרטורה וחוזק הבטון: 1. בבדיקת הבטון משוקת הערבל בלבד 2. התערובת תותאם לדרישות טמפרטורת הבטון על-פי דרישות המפרט עם תוספים מתאימים לפי הצורך 3. יום בכפוף לאישור המתכנן 90 - ו 60 חוזק סופי בגיל תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 1-11 סומך S6 - S8 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 19/25/40 הפחתת פליטות פחמן* 30-40% 118 בהתאם לת"י * * בשימוש בצמנט סיגים/סיגים טחונים MASSA MS TOP בטון מהיר התקשרות לצמצום סדיקה פלסטית שימושים מתאים לשכבה העליונה של אלמנט רב נפח יתרונות המוצר • הפחתת פליטות פחמן כתוצאה משימוש בצמנט סיגים/סיגים טחונים • צמצום סדיקה פלסטית • מתאים להחלקה באמצעים מכניים • ניתן להתאים את זמן ההתקשרות של הבטון בהתאם לצרכי הביצוע דגשים ליישום • על מנת לצמצם את תופעת הסדיקה הפלסטית על הקבלן לבצע ריטוט ואשפרה לבטון על-פי דרישות התקן הישראלי ודרישות המתכנן במפרט • נדרש תיאום ציפיות בין טכנולוג מטעם רדימיקס לבין מתכנן הפרויקט לצורך התאמת המוצר לדרישות המפרט, וכן ליווי טכנולוג במהלך היציקה• יום בכפוף לאישור המתכנן 90 - ו 60 חוזק סופי בגיל • ס"מ 20 - עובי שכבה מינימלית מומלצת תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 1-11 סומך S7 - S8 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19 הפחתת פליטות פחמן* 30-40% 118 * בהתאם לת"י * בשימוש בצמנט סיגים/סיגים טחונים 18 19

צמצום סדיקה צמצום סדיקה * באישור מתכנן כבסיס 2-4 * המוצר מסופק בדרגת חשיפה READYSIV RS רזיליה מוצר ייחודי אשר פותח בטכנולוגיה מתקדמת, משלב חוזק גבוה, ביצועים גבוהים ותכונות ייחודיות. סוף עידן תשתית ברזל ברצפות. שימושים • משטחים אופקיים, רצפות בכלל ורצפות תעשייתיות בפרט יתרונות המוצר • יעילות תכנונית • שימוש בבטון המכיל סיבים קונסטרוקטיביים כתחליף לברזל הזיון מביא להפחתה משמעותית בבטון ובברזל הזיון, הקטנת עובי האלמנט וצמצום הפחתת פליטות פחמן • חוזקי לחיצה וכפיפה גבוהים מאוד • מ"ר ללא תפרים או לפי 2,500 צמצום משמעותי של התפרים ביציקת רצפות בטון - עד החלטת מתכנן• רמת גימור גבוהה - עפ"י דרישה • בטון מתפלס/זרים - קל ליישום • צמצום כמות הניסורים ברצפות • אין צורך בהפרדת המשטח מהקרקע • אשפרה עצמית • משפר את קיים הבטון • ללא סדקים ברצפות, ביישום ע"י החברה • חסכון בכח אדם • מתאים לכל שיטות היישום דגשים ליישום • נדרש לקבל הנחיות מטכנולוג בטון בטרם היציקה • יש ליישם בהתאם להוראות מתכנן • אפשרות לביצוע ע"י קבלן הבית של החברה תכונות בטון טרי שירוע SF1-SF3 גודל אגרגאט מרבי מ"מ 10 V-FUNNEL מבחן זרימה בשיטת שניות 10 כתכונות בטון קשוי דרגת חוזק בלחיצה מגפ"ס 40-60 דרגת חשיפה 2-11 חוזק כפיפה מגפ"ס 8 מעל מודול אלסטיות ג'יגה – פסקל 30 כחוזק שליפה לשליפת עוגנים מ"מ) 70 מ"מ, עומק קידוח – 12 – (קוטר העוגן KN 32 בעומס ממוצע של לא נצפה כשל בבטון משקל מרחבי ק"ג / מ"ק 1400- החל מ מיקרו סדקים סדקים קונסטרוקטים בטון סיבים קונבנצינאלי מבחן חוזק כפיפה 20 21

צמצום סדיקה צמצום סדיקה 118 * בהתאם לת"י * באישור מתכנן שימושים • מתאים לרצפות בטון • )ICF מתאים לקירות מתועשים (לרבות שיטת • מתאים לשימוש בבטון מותז • מתאים לדיפון למנהרות יתרונות המוצר • יעילות תכנונית • שימוש בבטון המכיל סיבים קונסטרוקטיביים כתחליף לברזל הזיון מביא להפחתה משמעותית בבטון ובברזל הזיון, הקטנת עובי האלמנט וצמצום הפחתת פליטות פחמן • מאפשר יציקה ללא רשתות פלדה, בהתאם להוראת מתכנן • רמת גימור גבוהה • משפר את קיים הבטון • מתאים לכל שיטות היישום • סיבים אינרטיים דגשים ליישום • נדרשת חתימה על נספח טכנולוגי • נדרשת אשפרה בהתאם לדרישות תקן • יש ליישם בהתאם להוראות המתכנן תכונות בטון טרי מינון אופייני בהתאם לדרישת המתכנן דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בסומך במ"מ S6 - S8 שירוע F2 - F6 דרגת חשיפה 1 - 11 גודל אגרגאט מרבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19/25 RS STEEL בטון המכיל סיבים קשיחים המאפשר יציקה ללא רשתות ברזל, בהתאם להוראת מתכנן. READYSIV 22 23

מהירות RP RAPID שימושים • מיסעות לגשרים, קורות, תקרות, קירות, מאגרי מים • אלמנטים טרומיים ודרוכים כדוגמאת לוחד"ים, קירות וקורות יתרונות המוצר • יעילות תכנונית • בטון צפוף ולכיד, לכיסוי מירבי של כבלי הדריכה * • בטון בעל עבידות גבוהה ומשופרת * • הפרשת מים מינימלית • קבלת אלמנט רציף • מתאים לכל שיטות היישום • קבלת חוזק ראשוני בגיל מוקדם לביצוע דריכה • מתאים ליציקות בטון בדריכת קדם במפעלים טרומיים • מתאים ליישום החלקת הליקופטר דגשים ליישום • הקפדה על יציקה רצופה ללא הפסקות ממושכות • הקפדה על ציפוף וריטוט באזורים בהם ממוקמים כבלי הדריכה ובחיבור בין שכבות הבטון• לקביעת חוזק מוקדם יש להנחות את המעבדה הדוגמת לבצע מדגמים נוספים • ביצוע אשפרה בהתאם לת"י והוראת המתכנן תכונות בטון טרי דרגת חוזק בלחיצה* 60 עד ב- 40- ב דרגת חשיפה* 2-11 שירוע במ"מ SF1-SF3 F2-F6 סומך במ"מ S7-S8 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) סעיף גודל אגרגט מירבי מ"מ ** 10/19 11 טבלה 118 בהתאם לת"י כבסיס 2-4 המוצר מסופק בדרגת חשיפה באחריות המזמין ליידע את המפעל מספר ימים מראש על מועד היציקה על מנת לאפשר התארגנות לקראתה מתייחס למקרים בהם הבטון מסופק בשירוע* מ"מ 25 במקרה והבטון מסופק בסומך גודל האגרגט המירבי יכול להיות עד** RP דרוך מהירות RP 24 25

ק"ג/מ"ק יסופק בהתאמה לדרישת לקוח 1,600- * משקל מרחבי יבש נמוך מ לצמצום סדיקה פלסטית * ניתן לשלב סיבי ניילון/פוליפרופילן על פי דרישה לצמצום סדיקה פלסטית * ניתן לשלב סיבי ניילון/פוליפרופילן על פי דרישה יתרונות המוצר • שיפור קיימות ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים מתעשיית הבנייה• לעומת קרקע מהודקת 3 כליאת אויר בתערובת המילוי להקטנת חומרי הגלם למ • מתהדק מעצמו • תפוקות גבוהות- זמן ביצוע מהיר • ללא שקיעה ויצירת חללים • אין צורך לאחסן את המוצר נראות אתר משופרת • ללא פחת • צפיפות החומר מפחיתה חדירת מזיקים • כיסוי והגנה על צנרת • ניתן לחפירה בנקל בציוד ידני או מכני • ניתן להשמה בכל האמצעים המקובלים באתר (משאבה רגילה/משאבת מייקו/ דוד מנוף/פריקה ישירה) דגשים ליישום • נדרש לקבע צנרת לרצפה • יצירת מעצורים בפתחים • הידוק ופילוס במגע קל • לפני הנחת הריצוף יש ליישם שכבה מחברת • לטפל בפני השטח לפני יישום הריצוף נדרש • לנקות את התשתית משאריות פסולת, עץ, ברזל וכו נדרש • נדרש לדאוג לסימון הגבהים הרצויים • נדרש לדאוג לפיזור החומר בצורה רציפה ואחידה על פני המשטח ויישורו בהתאם הרצויים לגבהים תכונות ונתונים טכניים • אגרגטים דקים, צמנט, מים, מוספים שונים (תערובת מוכנה)• * ק"ג / מ"ק 50- / + / טרי 1600-1800 משקל מרחבי יבש • מ"מ 600-750 שירוע • מ"מ 10 גודל גרגר מירבי – • ס"מ 10 עובי שכבה החל מ– • מגפ"ס ניתן לקבל בחוזקים גבוהים יותר בהתאם לדרישה 2 חוזק ללחיצה מינימום שימושים • תשתית לריצוף • תשתית לחימום תת רצפתי • הגנה על צנרת • מילוי והשוואת גבהים יתרונות המוצר • שיפור קיימות ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים מתעשיית הבנייה • לעומת קרקע מהודקת 3 כליאת אויר בתערובת המילוי להקטנת חומרי הגלם למ • משקל מרחבי נמוך שמאפשר הפחתת עומסים על שלד המבנה • תערובת מוכנה להשמה אשר אינה מצריכה הקצפה באתר • קיימת בקרה על תהליך הייצור במפעל • תערובת קלה ליישום שאינה מצריכה עובדים בעלי הכשרה מיוחדת • תערובת אינה מצריכה מיכון מיוחד • תערובת הומוגנית ובעלת עבידות משופרת • ללא שקיעות וללא חללים אינו תוקף צנרות • מתאים להשמה בכל האמצעים הרגילים באתר: (משאבה רגילה, משאבה מייקו, דוד מנוף, פריקה ישירה) • במקרה ונדרש ניתן להתאים את המוצר לשאיבה במשאבת בטקל דגשים ליישום • נדרש לנקות את התשתית משאריות פסולת, עץ, ברזל וכו • נדרש לדאוג לסימון הגבהים והשיפועים הרצויים • פיזור ויישור באמצעות סרגל • נדרש לדאוג לפיזור החומר בצורה רציפה ואחידה על פני המשטח ויישורו בהתאם לגבהים הרצויים • אין לצקת בתנאי טמפרטורה קיצוניים (ימים גשומים, שרב)• ימים לפחות 3 שעות ובמשך 24 ביצוע אשפרה לאחר • המוצר לא מתאים להדבקה ישירה של אריחים/ יריעות איטום ואיטום במריחה, 3 חלק 1555 ביצוע העבודות הנ"ל נדרשת שכבה מקשרת כפי שנדרש בת"י טרם תכונות ונתונים טכניים • מרכיבי התערובת: צמנט, אגרגט גרוס, חול טבעי, מים, מוספים ותוספים מיוחדים• ק"ג/מ"ק 50 -/+ ק"ג/מ"ק 1,601 1,800- משקל מרחבי בייבוש • ניתן לקבל במשקלים נמוכים על פי דרישה ובתאום מראש. • מ"מ 5 גודל אגרגט מרבי • 7S-8S סומך • ס"מ 5 - עובי שכבה החל מ • מגפ"ס ניתן לקבל בחוזקים גבוהים יותר בהתאם לדרישה 2 חוזק ללחיצה מינימום שימושים • בטון קלים לשימושים לא מבניים 1513 המוצר הינו בטון קל העומד בדרישות תקן • יצירת שיפועים בגגות/מרפסות (תחליף לבטקל מוקצף) • מילוי והשוואת גבהים FM FAST תשתית מילוי מהיר המוצר משמש למילוי והשלמת גובה כתשתית לריצוף FM שיפועים FLOOR MIX FLOOR MIX FM מהירות FM מהירות 26 27

FM מהירות FM מהירות רק כאשר קיים שימוש בחומרים ממוחזרים VERTUA * המוצר יכלל בסדרת FM LIGHT תשתית לריצוף קלת משקל FLOOR MIX שימושים • תשתית לריצוף קלת משקל • מילוי שטחים אופקיים בתוך המבנה ומחוצה לו • יצירת משטחים משופעים יתרונות המוצר * • שיפור קיימות ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים מתעשיית הבנייה• לעומת קרקע מהודקת 3 כליאת אויר בתערובת המילוי להקטנת חומרי הגלם למ • מוצרי בטון קל משקל משפרים את ערכי התנגדות למעבר חום באלמנט ומשפרים את בידוד האלמנט • משקל מרחבי נמוך במיוחד המפחית עומסים במבנים• ניתן לרצף מיידית לאחר התקשרות ראשונית • תערובת קלה ליישום • עבידות הומוגניות וכושר זרימה • התערובת ניתנת לפריקה ישירה ובכל שיטות היישום • תפוקות גבוהות – זמן ביצוע מהיר • ללא שקיעה ויצירת חללים • נראות אתר משופרת - אין צורך לאחסן את המוצר • צפיפות החומר מפחיתה חדירת מזיקים • כיסוי והגנה על צנרת • חיסכון בעלויות בהתאם לשטח המילוי • צמצום סדיקה פלסטית • יציקה בכל תנאי מזג אוויר • ניתן ליישום בפריקה ישירה בכל שיטות היישום • בידוד אקוסטי • בידוד תרמי • עמידות גבוהה לאש • תשתית לאיטום • ללא פחת דגשים ליישום • נדרש לקבע צנרת לרצפה • יצירת מעצורים בפתחים • התאמת השטח לסוג החיפוי • יישום בכל סוגי המשאבות • הידוק ופילוס במגע קל • לפני הנחת ריצוף יש ליישם שכבה מחברת • נדרש לטפל בשכבת הקרום העליונה על-ידי שיוף תכונות ונתונים טכניים • רטוב 3 ק"ג/מ 800 )50 ±( תערובת בעלת משקל נמוך • מ"מ 3 גודל גרגר מירבי - עד • מגפ"ס 3 חוזק - עד • מ"מ 600-750 שירוע • ס"מ 5 – עובי שכבה החל מ 28 29

3 מ 2 - כמות מינימלית לאספקה רק כאשר קיים שימוש בחומרים ממוחזרים VERTUA * המוצר יכלל בסדרת *שימושים • מתאים לשימוש פנים וחוץ • טרצו ואבן טבעית מתאים להדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן, • , בטון, מדה, סומסום וחול מיוצב FM FAST ניתן ליישום על גבי • מתאים לשימוש במבני מגורים, תעשייה ומשרדים • תיקוני מתאים ליישום רולקות, החלקת בטון, ביטון צנרת, ביטון משקופים, תיקוני גליפים, סגרגציה וסדקים, חגורות וקוביות בטון וכו' יתרונות המוצר • שיפור קיימות ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים מתעשיית הבנייה• 3 כליאת אויר בתערובת המילוי להקטנת חומרי הגלם למ • מגיע מוכן לשימוש בערבל לאתר הבנייה • חסכון רב בעבודה ידנית בהכנת התערובת והגדלת תפוקות עבודה• מיוצר ומבוקר בקפדנות במפעל ממוחשב • מוצר רב שימושי, מתאים לעבודות ביטון ותיקונים בשלבי הגמר ביישומים שונים• ניתן לשאיבה לקומות גבוהות • מ"מ 80 ניתן ליישם עד לעובי • מאפשר שליטה בצריכת המוצר ובתפוקות הריצוף • חסכון באחסון משטחים וחומרי גלם באתר • חסכון בפסולת שקים באתר • בעל התכווצות מופחתת • חומר הומוגני ובעל מרקם יציב לאורך כל יום העבודה • קל ונוח לשימוש, בעל גמישות ועבידות משופרת • שיפור קיימות ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים FM ריצופעל טיט מובא לריצוף אריחים חדשני ומשופר FLOOR MIX FM מהירות דגשים ליישום • לנקות את פני השטח מלכלוך, שומנים, חלקים רופפים ושאריות בניין • פיזור החומר בשכבה אחידה על גבי התשתיות • למרוח על גב האריח שכבה דקה של דבק צמנטי באמצעות מלאדג' חלק ולהניח את האריח על גבי הטיט בשיטת "רטוב על רטוב" • חובה הצמדה מלאה של האריח על ידי לחיצה והקשה עם פטיש גומי עד להגעה לגובה הרצוי • מ"מ 15 - FM FAST עובי מינימלי ליישום על תשתית • מ"מ 20 - עובי מינימלי ליישום על תשתית סומסום• מ"מ נדרש תיאום עם טכנולוגיה 80 יישום מעל • ימים לפני יצירת עומס על הרצפה 3 יש להמתין • שעות מרגע הגעתו לאתר 12 חובה ליישם את החומר תוך תכונות ונתונים טכניים • 1800 עד 1650 - )3 משקל מרחבי טרי (ק"ג / מ • הרכב התערובת - צמנט, חולות מדורגים, ומוספים ייחודיים• מ"מ למטר 0.5< - הצטמקות חופשית • שעות 12 - זמן פתוח לעבודה • הצטמקות מרוסנת ("במבחן הטבעת") - ללא סדקים • מגפ"ס 18> - יום 35 חוזק בלחיצה לאחר • מגפ"ס 1.0> - יום 35 חוזק הידבקות במתיחה לאחר • מעלות צלזיוס 5-35 - טווח טמפרטורה ליישום - מפתח צריכה :3 מ 1 שטח ריצוף עובי יישום מ"מ 20 מ"ר 50 מ"מ 30 מ"ר 33 מ"מ 40 מ"ר 25 FM מהירות 30 31

שימושים • מילוי מהודק לכיסוי צנרת, תעלות, מיכלים, בורות ועוד • מתאים למקומות קשים לנגישות ולהשמת חומר יבש והידוקו כגון היקפי בריכות ומרתפים תשתית לסלילת כבישים יתרונות המוצר * • שיפור קיימות ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים מתעשיית הבנייה• לעומת קרקע מהודקת 3 כליאת אויר בתערובת המילוי להקטנת חומרי הגלם למ • מילוי קל משקל ללא שקיעה ויצירת חללים • מגיע לצפיפות מירבית ללא צורך בהידוק או ריטוט • זרימה ופילוס עצמי • הקטנת חתך החפירה • חוזק נמוך ומבוקר, ניתן לחפירה באמצעיים ידניים או מכניים • תערובת המוגנית ומוכנה קלה ליישום תוך צמצום משמעותי בכח האדם • ניתן לספק את המוצר כתערובת בעלת התקשרות מהירה במיוחד • ניתן ליציקה בכל שיטות היישום • שיפור קיימות ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים דגשים ליישום • רוחב החפירה בהתאם לדרישת הלקוח • רוחב החפירה יאפשר זרימה של החומר • נדרש עיגון צנרת ומיכלים לפני ביצוע היציקה • יש לתכנן את היציקה בהתחשב בזרימת החומר והלחץ ההידרוסטטי המופעל כתוצאה מכך נתונים טכניים יום 28 דרגת חוזק בלחיצה בגיל מגפ"ס 8 עד סומך S4- החל מ דרגת הידוק מהצפיפות המירבית 98% משקל 1750 - רטוב 1650 - יבש 3 ק"ג/מ 50 -/+ FILLING CLSM® Controlled Low Strength Materials תערובת בעלת חוזק מבוקר נמוך למילוי )MPA( 26 חוזק לפי ת״י CBR )%( y = 0.0154x + 0.11 R2 = 0.9119 חפירה מיכנית ללא אשפרה תערובת א׳ עם אשפרה תערובת א׳ ללא אשפרה תערובת ב׳ ללא אשפרה תערובת ג׳ חפירה ידנית 0 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 רק כאשר קיים שימוש בחומרים ממוחזרים VERTUA * המוצר יכלל בסדרת 32 33

שימושים • מילוי והפחתת עומסים • מתאים ליציקה כתשתית לאיטום וליצירת שיפועים • מתאים לאלמנטים המצריכים בידוד טרמי יתרונות המוצר * • שיפור קיימות ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים מתעשיית הבנייה• לעומת קרקע מהודקת 3 כליאת אויר בתערובת המילוי להקטנת חומרי הגלם למ • יעילות אנרגטית • משקל מרחבי נמוך במיוחד • מפחית עומסים על שלד המבנה • בידוד תרמי משופר בהתאם למשקל המרחבי • יציקת משטחים נרחבים בפרק זמן מהיר • כושר זרימה גבוה • הומוגניות ועבידות גבוהה • אינו שוקע ואינו יוצר חללים • מבוקר בתהליך הייצור • קל ליישום • ניתן ליישום בפריקה ישירה ובכל שיטות היישום • שיפור קיימות ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים דגשים ליישום • ניקיון התשתית משאריות לכלוך והכנתה ליציקת המוצר • סימון גבהים ושיפועים • המתנה לייבוש החומר בהתאם ליעודו • חל איסור על הוספת מים או כל חומר אחר באתר העלולים לפגוע בתכונות המוצר נתונים טכניים דרגת חוזק בלחיצה מגפ"ס 6 עד משקל מרחבי 500- החל מ 3 ק"ג/מ 50 +/- בהתאם לדרישה גודל אגרגאט מרבי מ"מ 5 סומך בהתאם לדרישה S6-S8 שירוע בהתאם לדרישה F1-F6 FILLING FL קל משקל מילוי קל משקל להפחתת עומסים * מחיר המוצר ישתנה בהתאם למשקל המרחבי הנדרש רק כאשר קיים שימוש בחומרים ממוחזרים VERTUA * המוצר יכלל בסדרת 34 35

FILLING FL דייס תערובת דייס צמנטי למילוי שימושים • עיגון ברגי סלע • מילוי חללים וסדקים בין אלמנטים בסלעים, בטון ואבן • מילוי צנרת באלמנטים תת קרקעיים • מילוי צנרת בדיקה בכלונסאות יתרונות המוצר • שיפור קיימות ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים מתעשיית הבנייה• לעומת קרקע מהודקת 3 כליאת אויר בתערובת המילוי להקטנת חומרי הגלם למ • יעילות אנרגטית • תערובת הומוגנית ומוכנה לשימוש • זרימה ופילוס עצמי • דקות 90-120- זמן עבידות כ • הפרשת מים נמוכה • בעל חוזק ראשוני גבוה • מתאים לשאיבה • מכיל מוספים מיוחדים דגשים ליישום • חלל המילוי צריך להיות נקי מחלקים רופפים, שמן וכל גורם אחר • נדרש להשתמש בציוד מכני ייעודי לדייס נתונים טכניים יום 28 דרגת חוזק בלחיצה בגיל 60 - ב 20 ב שירוע SF1-SF3 36 37

שימושים • מתאים לקירות הנבנים בשיטה מתועשת • מתאים לאלמנטים המצריכים הפחתת עומסים יתרונות המוצר • שיפור היעילות האנרגטית של המבנה, חסכון בעלויות חשמל ע"י בידוד תרמי ואקוסטי טובים יותר • המוצר מבודד בצורה מעולה ועמידתו לאש גבוהה מבטון רגיל • חסכון בבניית קיר האיזולציה במבנה וטיפול בקשרי קור • עמידות גבוהה לאש • בטון במשקל קל ביחס לבטון גנרי • בכפוף לאישורו של יועץ תרמי בפרויקט ובהתאם לאזורי האקלים 1045 עומד בתקן ישראלי • חסכון בשלבי ביצוע לאחר יציקה • תערובת עבידה והומוגנית קלה ליישום העומדת בכל הדרישות לקירות בשיטה מתועשת • ניתן ליישום ע"י כל סוגי המשאבות, דוד מנוף ויציקה ישירה דגשים ליישום • יישום בהתאם להוראות מתכנן • נדרשת אשפרה על פי תקן נתונים טכניים משקל מרחבי רטוב 3 ק"ג/מ 1550 )50 ±( משקל מרחבי יבש 3 ק"ג/מ 1450 )50 ±( חוזק LC25/28 LC30/33 סומך S6-S8 שירוע SF1-SF3 F2-F6 גודל גרגר מירבי מ"מ 10 דרגת חשיפה 2-4 רדיקל קונסטרוקטיבי מוצר בעל משקל קל וחוזק קונסטרוקטיבי המספק מענה לדרישות תכנוניות להפחתת עומסים ולבידוד תרמי גבוה בקירות, גגות ורצפות 118 בהתאם לת"י 38 39 רדיקל

שימושים מדרכים ומסעות לתנועת כלי רכב קלה כדוגמת: • חניונים • מדרכות • שבילי אופניים • מגרשי ספורט • פארקים • טיילות *המוצר אינו מתאים לתנועת כלי רכב כבדה כמו כבישים יתרונות המוצר • במים ושימוש חוזר תרומה לקיימות באמצעות חלחול לשכבת מי התהום • לוכד מי גשמים , מבטל היקוות מים ושלוליות • מפחית את חום פני שטח לעומת אספלט • ניתן להוסיף פיגמנט לקבלת גוון רצוי • תורם לניקוד המבנה בבנייה ירוקה דגשים ליישום • ביצוע הידוק בכבישה • יש להימנע מהידוק יתר ויברציוני נתונים טכניים גודל גרגר מקס' מ"מ 10 10/19 חדירות [ליטר/דקה/מ"ר] 80-730 DESIGN PERVIA בטון המאפשר חלחול מי גשמים והשקייה 40 41

* 6167 למידע נוסף: www.readymix.co.il | infocenter_israel@cemex.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=